Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Ý kiến chỉ đạo, điểu hành

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, giải quyết.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, giải quyết.

Thông báo kết luận cuộc họp triển khai Nghị quyết Đảng ủy tháng 10/2021

Kết luận cuộc họp triển khai Nghị quyết Đảng ủy tháng 10/2021

Thông báo kết luận cuộc họp triển khai Nghị quyết Đảng ủy tháng 09/2021

Kết luận cuộc họp triển khai Nghị quyết Đảng ủy tháng 09/2021

Thông báo kết luận cuộc họp triển khai Nghị quyết Đảng ủy tháng 08/2021

Kết luận cuộc họp triển khai Nghị quyết Đảng ủy tháng 08/2021

Thông báo kết luận cuộc họp triển khai Nghị quyết Đảng ủy tháng 07/2021

Kết luận cuộc họp triển khai Nghị quyết Đảng ủy tháng 07/2021

CHUYÊN ĐỀ 5: Những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia là vấn đề hệ trọng của mọi quốc gia, dân tộc. Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo duy trì an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Qua 13 kỳ Đại hội Đảng, nhiệm vụ “Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, trong đó có nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia luôn được đề cập và được bổ sung, phát triển từ nhận thức, tư duy đến đánh giá, dự báo tình hình, xác định mục tiêu, phương hướng, chủ trương, giải pháp thực hiện.

CHUYÊN ĐỀ 4 NHỮNG NHẬN THỨC MỚI VÀ TƯ DUY MỚI VỀ QUỐC PHÒNG VIỆT NAM

Quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, bảo vệ đất nước, giữ nước từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy; sẵn sàng đánh thắng mọi hình thái chiến tranh xâm lược nếu xảy ra. Quan điểm về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc là bộ phận quan trọng trong hệ thống quan điểm, đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng, là “kim chỉ nam” cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong quá trình lãnh đạo nhận thức, tư duy của Đảng về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc không ngừng được phát triển, đổi mới phù hợp với tình hình thực tiễn của từng giai đoạn cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình trong nước, khu vực, quốc tế và xu thế của thời đại, Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục khẳng định, bổ sung, phát triển những quan điểm cơ bản về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

CHUYÊN ĐỀ 3 BÁO CÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG

Chuyên đề có 2 phần lớn: (1) Tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ Đại hội XIII. (2) Tổng kết thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Phần thứ nhất TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XIII Thưa toàn thể các đồng chí! Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; các vấn đề an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu... đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước.Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ và tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực còn diễn biến phức tạp; sự chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn; đặc biệt, đại dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội đất nước, trong đó có công tác xây dựng Đảng.

Chuyên đề 2: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 10 NĂM 2021 – 2030 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 – 2025

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KTXH 10 NĂM 2021 - 2030 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 5 NĂM 2021 - 2025 Xây dựng, hoàn thiện nhiều lần đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết Nghiên cứu, tổng hợp kết quả 42 nhóm chuyên đề trên các lĩnh vực Tổ chức 07 hội nghị với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc TW theo vùng Tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị; khảo sát kinh nghiệm quốc tế Trình xin ý kiến tại các Phiên họp Bộ Chính trị, các Hội nghị Trung ương lần thứ 10, 11, 13, 14 (khóa XII) Tiếp thu ý kiến của Đại hội đảng các cấp, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ, nhân dân cả nước Hoàn thiện văn kiện trình Đại hội Đảng XIII PHƯƠNG CHÂM XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KTXH 10 NĂM 2021-2030 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 5 NĂM 2021-2025 Bám sát Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); chỉ đạo của Bộ Chính trị, Trung ương Báo cáo Chính trị là văn kiện trung tâm; Báo cáo kinh tế - xã hội cụ thể hiện các nội dung về KTXH. Đánh giá tình hình phải khách quan, đúng, sát thực tiễn, chỉ rõ nguyên nhân và bài học kinh nghiệm Dự báo, nhận diện rõ những cơ hội, thách thức trong 5 năm, 10 năm tới tầm nhìn đến năm 2045 Việc xây dựng các quan điểm, định hướng, đột phá chiến lược, nhiệm vụ giải pháp phải dựa trên cơ sở lý luận vững chắc và sát hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

Chuyên đề 1: BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XII TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

- Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) năm 2011, Chiến ược phát triển kinh tế-xã hội 2011 - 2020 - Đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. CHỦ ĐỀ ĐẠI HỘI: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. PHẦN I: QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ BÁO CÁO CHÍNH TRỊ Việc chuẩn bị được tiến hành rất công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp Báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm Quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi.
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/3/2022 2:54:04 AM

 
 
 
Thiết kế website          
 
^ Về đầu trang