Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng

Báo cáo thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng (năm 2021 và 6 tháng năm 2022 phục vụ thanh tra)

Báo cáo thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng (năm 2021 và 6 tháng năm 2022 phục vụ thanh tra)

Tổng kết thực hiện “Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021”.

Thực hiện Công văn số 3813/UBND ngày 20/9/2021 của UBND thị xã Ninh Hòa về tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”. UBND xã có ý kiến như sau: 1. Đề nghị Ủy ban MTTQVN xã và các đoàn thể, các ban ngành và Ban nhân dân các thôn, các đơn vị, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn xã phối hợp xây dựng báo cáo tổng kết theo Đề cương và các Phụ lực gửi kèm Công văn số 1444/TTCP-PC ngày 19/8/2021 của Thanh tra Chính phủ, chậm nhất đến ngày 20/10 hoàn thành.

KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của UBND xã Ninh Ích

Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành chiến lượt quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ tỉnh Uỷ Khánh Hòa về việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Quyết định số 816/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “ Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”; Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Công văn số 1792/TTCP-KHTH ngày 19/10/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021; Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2021 của UBND thị xã Ninh Hòa ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021” trên địa bàn xã Ninh Ích

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” (viết tắt là Đề án); Kế hoạch số 13710/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021” trên địa bàn tình Khánh Hòa; Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 25/01/2021 của UBND thị xã Ninh Hòa triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021” trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/6/2023 6:48:52 PM

^ Về đầu trang